Varför norra Östergötland som dräktområde?

Sommardräkt vid kyrkan - Vånga och Risinge. Skiss av Nils Månsson Mandelgren.

När man bär folkdräkt verkar det sitta i ryggmärgen på varenda människa att fråga vilken sockendräkt man har. Är det Vånga eller Risinge? Eller är det en Regnadräkt eller en Skedevidräkt? Jag har dock, under en ganska lång tid, behandlat hela norra Östergötland som ett och samma dräktområde. Men varför gör jag det? Jo, därför att källorna anger det! 

Under en period, som började tidigt 1900-tal, blev det modernt att skapa hembygdsdräkter/sockendräkter. Till att börja med försökte man lansera en särskild och bestämd "östgötadräkt" (vilken är Skedevidräkten), men ganska snart fick den sällskap av många sockendräkter. Ja, nästan varenda socken ville ha sin egen dräkt. 

En rörelse hade startat där det blev modernt och en viktig identitetsmarkör för bygden att ha sin alldeles egna, bestämda dräkt, så att alla i bygden kunde klä sig likadant. Dock förankrade det sig inte alltid i hur det verkligen hade varit vad gäller det tidigare dräktskicket. 

Mitt personliga mål är också att återskapa ett levande och varierbart dräktskick och det går inte att åstadkomma utan att tänka norra Östergötland. Det finns ett alltför skralt dräktmaterial och för få källor att tillgå i de avgränsade socknarna. Det är alltså mycket mer fördelaktigt att jobba med norra Östergötland, och istället lägga in brasklappar där man kan utläsa att det skiljer sig mellan socknarna. På så vis kan man komma någonstans! Men jag är inte på något sätt fientlig mot sockendräkterna. Tvärtom. Jag älskar att bära dem. Och visst kan man utgå från enbart sockendräkt. Det finns inget fel, det blir bara en lite mindre variationsrik dräkt. 

De flesta källor anger att norra Östergötland är ett och samma dräktområde, eller så pekar de på att socknar bredvid varandra varit likartade. Norra Östergötland med sin konservatism kontra södra Östergötland med sitt mer moderna, herremannalika dräktskick. Och man hade säkert Dalarnas sockendräkter som ideal när man gjorde uppteckningarna utifrån socken, eftersom man måste påpeka att hela häradet är likartat. Och visst kan man också utskilja skillnader mellan de norra socknarna. Och det är helt normalt att ett dräktområde har skillnader! 

Ulla Centergran beskriver det himla bra i sin bok Folkdräkter förr och nu:

"Inom ett större dräktområde kan det finnas flera bygder med sinsemellan ganska olika dräktskick. Men om dessa jämförs med dräkterna i andra större dräktområden syns ändå att likheterna inom området i regel är större än olikheterna."

Vill du veta ännu mer?

För dig som vill fördjupa dig ännu mer i vad som anges i källor och diskussioner har jag gått till böckerna och gjort ett urval:

Om Skedevi: “...sådan den (dräkten) bars, synes den tämligen likartad ha använts i hela häradet. I stort sett ger beskrivningen därför en bild av allmogens klädedräkt i norra Östergötland under 1800-talets förra hälft”. (B Cnattingius om Skedvidräkten 1927)

Om Regna: Socknens invånare hava väl ingeting utmärkt framför sin grannar, men äro vida skilda från slättborna i sin klädedräkt”. (Widegren 1828)

Om Skedevi: Allmogen skiljer sig, i sin klädsel, något ifrån andra socknars invånare. Kvinnornas huvudbonad är ett så kallat huckle (huvudkläde), svept om huvudet i vissa veck, sammanbundet med en knut i nacken, att av dess utbredd snippar, den ena vetter uppåt och den andra nedåt högra axeln, tätt förbi örat). (Widegren 1828 om HUR Skedeviborna skiljer sig).

Om Vånga och Risinge: “Över huvud taget kan vi nog räkna med att Vångadräkten i äldre tid varit giltig för hela norra skogsbygden i Östergötland, eller vad som motsvarar ungefär Finspångs läns härad. “Denna dräkt, som i litterära uppgifter och bevarat material endast är belagd från Vånga sn, säger Nylén, finna vi i bouppteckningarna ännu i slutet av 1700-talet i hela Finspånga läns härad.” Det är mot den bakgrunden som Mandelgrens insamlade dräktmaterial från Vånga och Risinge ska förstås. (B Jacobsson, 1985 om Mandelgrens uppteckningar).

Om Skedevi och Regna: Det finns ytterst få lämningar kvar av dräkten i behåll, som varit lika även i Regna socken. (E Blom, insamlare till Nordiska museet). Kommentarer